Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych jest kilka firm, które posiadają w  swojej ofercie opcję ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej. Warto mieć to na uwadze i w kalkulacji kosztów i spodziewanych zysków uwzględnić cenę ubezpieczenia całego systemu. I to niezależnie od jego wielkości.

Istnieją dwa obszary ubezpieczonych w tym zakresie – sama instalacja pv oraz operator instalacji. Te dwa obszary są niezależne. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, w przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności operatora fotowoltaicznego, nie pokrywa szkód wyrządzonych przez urządzenie (np. pożar na dachu wynajmowanego budynku), ale uszkodzenie samego sprzętu.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia sformułowany wg standardu „od wszystkich ryzyk” i zazwyczaj obejmuje:

  • uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, unoszenie kry, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku, kradzież, dewastację, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności a także
  • szkody wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z wadliwego działania lub niezadziałania osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie,
  • szkody powstałe z innych, wyraźnie niewyłączonych przyczyn.

W odniesieniu do ubezpieczenia od utraty przychodów z produkcji energii elektrycznej zakres jest analogiczny jak dla szkód w urządzeniach, tzn ochrona obejmuje przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni fotowoltaicznej.

W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczenia?

Wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń określa Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej nowej, oznaczającej koszt zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach i jakości, powiększona o koszty transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty (w tym celne, jeżeli mają one zastosowanie).
Sumę ubezpieczenia dla utraty przychodu liczy się przez pomnożenie wskaźnika mocy i wskaźnika ceny skupu energii.
Najczęściej ubezpieczenie zawierane jest na okres 1 roku lub 3 lat a wartość jego przedłużenia zależy od historii ubezpieczonej instalacji fotowoltaicznej. Na wysokość składek w dużej mierze wpływa także konkurencyjność na rynku firm ubezpieczeniowych.

Autor: Redakcja onOZE