Program dotacyjny „Złap deszcz” we Wrocławiu

Program ma na celu utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Wrocławia. Dotacja przyznana zostanie mieszkańcom, na zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych związanych z budową systemów deszczowych – do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.


Cel

W ramach programu można m.in.:

  • Założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie
  • Wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową;
  • Postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.Adresaci

Mieszkańcy Wrocławia – osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem.

Dofinansowanie

  • Do 80% udokumentowanych, zweryfikowanych przez gminę wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 5 tys. zł.
  • Program startuje w sierpniu 2019 r.Warunki ubiegania się:

Złożenie wniosku na odpowiednim formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami (formularz zgłoszeniowy oraz załączniki, dostępne będą na stronie od sierpnia 2019 r.).

Mamy nadzieję, że pilotażowy program dotacyjny „Złap deszcz”, pomoże mieszkańcom Wrocławia efektywniej gospodarować wodą opadową na własnej posesji. Dzięki temu więcej gospodarstw zacznie wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody do picia.Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi i troska o zatrzymanie deszczu w miejscu jego opadu jest jednym z działań ujętych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Pamiętajmy – woda to nasz zasób a nie ściek.

Źródło: wroclaw.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE