Odnawialne źródła energii to w obliczu postępujących zmian klimatycznych szeroko omawiany temat. Czy farmy fotowoltaiczne to dobry pomysł na biznes?

Farma fotowoltaiczna – od czego zacząć?

Podejmując decyzję o założeniu farmy, trzeba mieć świadomość, że potrzebny jest duży kapitał początkowy oraz konieczność spełnienia szeregu wymogów formalno-prawnych. Do tych zalicza się m.in. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, spełnienie warunków przyłączenia do sieci, koncesję na wytwarzanie energii, raport oddziaływania na środowisko. Koneczne będzie oczywiście założenie właściwej działalności gospodarczej.

Farma fotowoltaiczna – biznesplan

Przygotowanie biznesplanu to jeden z podstawowych kroków poprzedzających budowę farmy fotowoltaicznej. Pomoże nie tylko ocenić opłacalność inwestycji, ale także będzie grał kluczową rolę w ubieganiu się o dotacje do planowanego przedsięwzięcia. Często zleca się przygotowanie takiego planu specjalistycznym firmom, które mają wiedzę na temat tego, czego wymaga się i jak funkcjonują farmy fotowoltaiczne w Polsce.

Bardzo ważne kwestie, które trzeba uwzględnić przy tworzeniu planu biznesowego to między innymi wielkość farmy, zagospodarowanie odpowiednio nasłonecznionego terenu, moc paneli, ich rodzaj, montaż, konserwacja. Ważne są także obliczenia czasu oczekiwania na zwrot inwestycji (obecnie ok. 10 lat).

Farma słoneczna – dofinansowanie

Dofinansowanie odgrywa bardzo ważną rolę w planowaniu inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Najlepiej zorientować się w konkretnych województwach, z aktualnymi naborami, w ramach których można otrzymać odpowiednie potrzebne kwoty (np. Regionalne Programy Operacyjne).

Farma fotowoltaiczna – czy to się opłaca?

W kwestii inwestycji w farmy fotowoltaiczne, opłacalności tak dużego przedsięwzięcia warto zapoznać się z raportem Instytutu Energetyki Odnawialnej Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019. „Pod wpływem regulacji UE, wzrostu cen energii i zmian w polityce energetycznej, rynkowe warunki realizacji inwestycji w sektorze PV ulegną dalszej poprawie. Najbliższe lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce”.

Analizując temat opłacalności elektrowni słonecznych warto skupić się na poszukiwaniu jak najświeższych danych, ze względu na dynamikę rynku. Jak wskazuje się w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2019 r. Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej – do osiągnięcia celów unijnych potrzebne są istotne działania, ogólny łączny uśredniony koszt wytworzenia energii w podziale na technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla sektora fotowoltaicznego wynosił w 2010 roku 360 USD/MWh a w 2017 już tylko 100 USD/MWh, co pozwoliło stwierdzić autorom opracowania, że koszt produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii fotowoltaicznej jest bardzo porównywalny to kosztów wytwarzania energii z paliw kopalnych.

W celu wizualizacji wpływu tych dwóch czynników na okres zwrotu z inwestycji (DPBP- zdyskontowany okres zwrot) autorzy raportu: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2019” w oparciu o rozkład danych z rynku uzyskanych od inwestorów i danych URE, przeprowadzili analizę wrażliwości dla 1 MW farmy fotowoltaicznej, finansowanej w 80% z kredytu komercyjnego i 20% ze środków własnych, dla różnych kosztów inwestycyjnych  odpowiednio w wysokości: 2,5 mln zł/MW, 2,8 mln zł/MW i 3,0 mln zł/MW oraz różnej wysokości ceny sprzedaży energii z wygranej aukcji.

Zdyskontowany okres zwrotu może wynosić ok. 10 lat (przy obecnie najniższych nakładach inwestycyjnych – 2,5 mln zł/MW oraz przy najwyższej możliwej, bliskiej referencyjnej – 385 zł/MWh, cenie z wygranej aukcji), co pozwala na spłatę kredytu kilka lat przed zakończeniem poaukcyjnego kontraktu różnicowego na sprzedaż energii i na ok. 10 lat przed upływem żywotności urządzeń.

Średnia cena z III aukcji z 2018 r. dla instalacji fotowoltaicznych wyniosła 352 zł/MWh. Cena referencyjna sprzedaży energii z 2019 r. wynosi 385 zł/MWh. Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, w dalszym ciągu przy średniej cenie sprzedaży energii z 2018 r. inwestycje te mogą być opłacalne (okres zwrotu 2,8 mln zł wynosi ok. 15 lat)Inwestycje mogą być szczególnie korzystne ekonomicznie dla tych inwestorów, którym uda się zrealizować inwestycje po niższym koszcie inwestycyjnym, co jest bardziej prawdopodobnie w przypadku inwestorów z pakietami większej liczby projektów oraz oczywiście dla tych, którym uda się wygrać z jak najwyższą ceną.

Źródło: pracuj.pl, Instytut Energetyki Odnawialnej, mafenergy.pl

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *