Umowy PPA dla instalacji OZE

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreement) są obecnie mega trendem w energetyce, coraz częściej odbiorcy korporacyjni poszukują wytwórców i zawierają wieloletnie kontrakty na dostawy zielonej energii w określonej stałej cenie. Z drugiej strony wytwórcy (inwestorzy) zawierając kontrakt PPA otrzymują gwarancję odbioru zielonej energii w stałej określonej cenie. Umowa PPA zawierana jest pomiędzy wytwórcą energii a odbiorcą  w perspektywie długoterminowej na co najmniej 5-15 lat, zostają w niej określone warunki handlowe tj.,  cena, mechanizm dostaw i rozliczeń, zabezpieczenia, warunki renegocjacji i kary za niedotrzymanie warunków umowy.

Co przemawia za zawarciem umowy PPA?

Przede wszystkim możliwość uniezależnienia się od mało stabilnego rynku, wysokie stopy zwrotu z inwestycji, automatyzacja i komputeryzacja biznesu, wysoki poziom zabezpieczenia ryzyk biznesowych, bezobsługowość lub minimalne koszty obsługi związane z okresowymi przeglądami.

Kto może być odbiorcą energii w umowie PPA?

 • przedsiębiorstwa
 • odbiorcy przemysłowi
 • korporacje (duża ilość PPE)
 • odbiorcy posiadający koncesje na obrót energią – sprzedaż grafikowa

Korzyści dla inwestora:

 • pewność zbytu produkowanej energii po cenie określonej z odbiorcą
 • niższe koszty kapitałowe, zwiększenie wiarygodności kredytowej z tytułu gwarantowanego poboru, możliwość uzyskania zewnętrznego finansowania projektów
 • dywersyfikacja strumieni dochodów
 • zwiększenie puli potencjalnych odbiorców i tworzenie dodatkowego popytu
 • możliwość ekspansji na nowe rynki dzięki partnerstwu z korporacyjnym nabywcą

Korzyści dla kupującego:

 • zwiększenie stabilności i przejrzystości cen energii
 • zabezpieczenie przed wzrostem cen wysokoemisyjnych źródeł energii (węgla, paliw)
 • przeniesienie ryzyka operacyjnego na dewelopera OZE
 • przeniesienie uwagi z powrotem na główne obszary działalności firmy
 • poprawa eko-wizerunku firmy
 • zbudowanie “zielonej” marki i pozycji lidera w walce ze zmianami klimatycznymi
 • zmniejszenie śladu węglowego firmy
 • postęp w realizacji celów w zakresie energii odnawialnej
 • zrównoważony rozwój firmy

Typy umów PPA, na które pozwala polskie prawo:

 • PPA typu on-site gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorczej odbiorcy – np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki;
 • PPA typu near site direct wire gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a energia elektryczna jest przesyłana bezpośrednio do wewnętrznej rozdzielni zasilającej z pominięciem sieci dystrybucyjnych;
 • PPA typu off site gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest w odległości instalacji odbiorczej odbiorcy, a energia elektryczna wytworzona w jednostce wytwórczej jest przesyłana do instalacji odbiorczej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych (jednego lub kilku OSD). Umowy tego typu występują w formułach (i) multi seller (kilku wytwórców, jeden odbiorca) i (ii) multi buyer (jeden wytwórca i kilku odbiorców).

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE