Zarząd Województwa przyznał dotacje dla 97 projektów zakładających wytwarzanie energii odnawialnej. Wwartość dofinansowanych inwestycji to ponad 100 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego sięga 60 mln zł. Obecnie w woj. podlaskim prowadzony jest kolejny nabór wniosków w konkursie, z którego można pozyskać unijne dotacje na zieloną energię.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, projekty, które uzyskały dotacje, zostały zgłoszone w konkursie RPPD 05.01.00-IZ.00-20-001/19 w ramach działania 5.1 “Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”. Wnioski można było składać od kwietnia do lipca 2019 roku.

Dotacje można przeznaczyć na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE – w tym z biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi – wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Beneficjentami zwycięskich projektów są gminy, powiaty, parafie, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie, uczelnie, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa, które m.in. wybudują instalacje fotowoltaiczne, zainstalują pompy ciepła, kotłownie na biomasę.

Dwie najwyższe dotacje, wynoszące po ponad 5 mln zł, otrzymały spółka Malow Sp. z o.o. oraz Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Obie firmy zrealizują projekty, których wartość przekracza 8 mln zł. Trzecią najwyższą dotację w wysokości ponad 4 mln zł otrzymają Wodociągi Białostockie, które planują budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach. Wartość tego projektu sięga 5 mln zł.

Dofinansowanie dla wszystkich 97 projektów było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu konkursu z 30 mln zł do 60,5 mln zł.

Pełna lista beneficjentów dotacji przyznanych w konkursie RPPD 05.01.00-IZ.00-20-001/19 jest dostępna pod tym linkiem.

Kolejny nabór z działania 5.1

Obecnie w woj. podlaskim prowadzony jest kolejny nabór wniosków w konkursie z działania 5.1, w którym można pozyskać dotacje tym razem wyłącznie na produkcję energii słonecznej.

Ma to być pierwszy konkurs w ramach RPO WP, w którym mieszkańcy jako beneficjenci będą składać wniosek o wypłatę grantów oraz decydować o wyborze wykonawcy. W pozyskaniu dofinansowania mają pośredniczyć gminy, na które może przypaść maksymalnie po około 2 mln zł.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Do podziału jest 30 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Na dofinansowanie w formie grantów mogą liczyć inwestorzy planujący projekty z zakresu instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych o maksymalnej mocy 2 MWe/MWt na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne – z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Moc instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej.

Wyłączona zostanie możliwość montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że wcześniej na własny koszt wymienią pokrycie dachowe na nowe.

Nabór rozpoczał się 30 grudnia i potrwa do 28 lutego br. (wcześniej jako datę zakończenia naboru podano datę 14 lutego). Rozstrzygnięcie ma nastąpić we wrześniu br.

Źródło: gramwzielone.pl

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *