Agenda Miejska Ministerstwa Klimatu już działa! Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w przyjazne i neutralne klimatycznie – to jej główne cele. W ich osiąganiu pomóc mają specjalne warsztaty.

Agendę Miejska Ministerstwa Klimatu powołano 4 marca br. Wydarzeniu towarzyszyła inauguracja warsztatów, które odbędą się we wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Kolejne zaplanowano na 10 marca w Białymstoku.

W miastach koncentrują się najpilniejsze wyzwania ekologiczne, a postępujące zmiany klimatu będą miały wpływ na ich rozwój i jakość życia ich mieszkańców.

– Fale upałów i miejskie wyspy ciepła, deszcze nawalne i towarzyszące im powodzie błyskawiczne, huraganowe wiatry – to są zagrożenia z którymi musimy się mierzyć. Dlatego też zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest ogromnym wyzwaniem, decydującym o bezpieczeństwie i jakości życia mieszkańców, ale jednocześnie tworzy szansę i potencjał dla rozwoju bardziej zrównoważonego – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu. – Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga od nas przemyślenia na nowo sposobu funkcjonowania naszych miast – dodał.

Ministerstwo Klimatu, a wcześniej Ministerstwo Środowiska, od kilku lat podejmuje intensywne działania na rzecz wsparcia ekologicznej i proklimatycznej transformacji miast, czego przykładem jest projekt „Miejskie Plany Adaptacji”. W jego ramach którego 44 największe miasta w Polsce otrzymały diagnozę zagrożeń klimatycznych, w tym ocenę wrażliwości i podatności miast na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Finalnym produktem projektu są pakiety działań adaptacyjnych dla każdego z miast.

Natomiast powołana Agenda Miejska Ministerstwa Klimatu ma na celu poszerzenie dotychczasowych działań, by zwiększyć ich skuteczność i efektywność.

– Kluczowym celem, jaki sobie stawiamy w ramach Agendy Miejskiej jest poprawa jakości życia mieszkańców. Wiemy, że ten cel zostanie osiągnięty tylko wtedy, kiedy plan działania wypracowany zostanie wspólnie z kluczowymi podmiotami kształtującymi politykę miejską – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka.

W ramach działania Agendy we wszystkich 16 miastach wojewódzkich odbędą się warsztaty, w których udział wezmą przedstawiciele wszystkich podmiotów, które projektują i wdrażają politykę miejską – organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów i samorządów.

Kluczowe 4 elementy Agendy Miejskiej

Docenienie dobrych praktyk

W ramach Agendy miejskiej zostanie zbadany postęp miast w prowadzonej polityce ekologicznej. Zostaną zebrane i porównane lokalne dane w obszarach: gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów zieleni, zrównoważonej mobilności i gospodarki wodno-ściekowej. Badanie przeprowadzone zostanie w dwóch kategoriach: miast do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ministerstwo zorganizuje także konkurs Miasto z Klimatem. Wyłoniony w nim zostanie najlepszy projekt służący ochronie i adaptacji do zmian klimatu. W ramach Agendy przeprowadzony zostanie także konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego tematem będzie opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. Organizatorem będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie na jego realizację.

Uruchomienie dodatkowych narzędzi wsparcia

Kolejnym elementem realizacji Agendy Miejskiej będzie uruchomienie dodatkowych narzędzi wsparcia, tj.: konkurs na zielono-niebieską infrastrukturę miejską (konkurs dotacji dla miast w zakresie inwestycji miejskich służących adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony klimatu) oraz dodatkowe finansowanie inwestycji miejskich (dodatkowy nabór wniosków dotyczący zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie, w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Przeprowadzimy konkursy na dofinansowanie projektów m.in. w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, miejskich systemów ciepłowniczych, kogeneracji, ochrony ekosystemów, działań proklimatycznych w szkołach, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Funduszy norweskich i EOG.

Uproszczenie przepisów i funkcjonujących programów

Zwiększona zostanie dostępność Programu Czyste Powietrze m.in. uproszczenie wniosku i zasad przyznawania dotacji. Kolejnym zadaniem jest wsparcie rozwoju nisko-emisyjnego transportu miejskiego.

Wypracowanie nowych rozwiązań

Agenda chce wspólnie z miastami wypracować działania, jakie należy podjąć, aby poprawić jakość życia ich mieszkańców. Służyć temu zadaniu maja właśnie warsztaty. Ich celem są .: inicjatywy legislacyjne, mechanizmy finansowe, czy inne rozwiązania wspierające miasta.

Terminy warsztatów:

 • 4 marca, Warszawa,
 • 10 marca, Białystok,
 • 12 marca, Łódź,
 • 17 marca, Gdańsk,
 • 18 marca, Bydgoszcz,
 • 25 marca, Poznań,
 • 26 marca, Gorzów Wlkp.,
 • 27 marca, Szczecin,
 • 1 kwietnia, Kraków,
 • 2 kwietnia, Rzeszów,
 • 7 kwietnia, Wrocław,
 • 16 kwietnia, Kielce,
 • 21 kwietnia, Opole,
 • 22 kwietnia, Katowice,
 • 27 kwietnia, Lublin,
 • 29 kwietnia, Olsztyn.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *