Ścisła współpraca środowiska biznesowego, naukowego oraz administracji publicznej skutkuje tym, że idea klastrów energii w Polsce ma się coraz lepiej. Efektem są kolejne inwestycje, współprace oraz rozwój Krajowej Izby Klastrów Energii. Od kilku dni nowym członkiem Izby jest, reprezentowany przez spółkę Emeprial Energy, Klaster Energii Południowego Podkarpacia, którego lokalny potencjał już teraz jest nie do przecenienia.

Klaster Energii Południowego Podkarpacia został zawiązany przez 4 gminy (Gmina Besko, Gmina Zagórz, Gmina Bukowsko, Gmina Dukla) oraz podmiot koordynujący – Emperial Energy Klaster Sp. z o.o.

Głównym zadaniem klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, pozytywny wpływ na stan środowiska na obszarze ww. gmin, w tym jakości powietrza oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki. Klaster energii m.in. inicjuje i podejmuje działania inwestycyjne, prowadzące do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie lokalnym, w szczególności modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z którego będą mogli korzystać mieszkańcy, partnerzy klastra oraz inne podmioty z regionu.

Ważne porozumienie

We wtorek PGE Dystrybucja S.A. oraz Klastrem Energii Południowego Podkarpacia podpisały list intencyjny o współpracy. Strony podejmą działania niezbędne do stworzenia odpowiednich ram prawnych i rozwiązań organizacyjnych dla funkcjonowania Klastra Energii w ramach sieci PGE Dystrybucja S.A., w tym celu podmioty dokonają wzajemnych i szczegółowych ustaleń, co stwarza potrzebę nawiązania ściślejszej współpracy i określenia zasad jej prowadzenia.

PGE Dystrybucja S.A., której celem strategicznym jest zapewnienie pozycji lidera transformacji energetycznej w Polsce, angażuje się w budowanie lokalnych partnerstw, nastawionych na rozwój i współpracę w zapewnieniu ciągłości dostaw energii elektrycznej. Instalacje OZE stanowią swoiste uzupełnienie energetyki zawodowej, która jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

List intencyjny rozpoczyna proces tworzenia modelu współpracy w zakresie dedykowanych projektów i rozwiązań.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, koordynatorem Klastra Energii Południowego Podkarpacia jest firma Emperial Energy Klaster sp. z o.o. Spółka ta jako deweloper projektów związanych z OZE podejmuje działania mające na celu stworzenia nowoczesnego ośrodka współpracującego na bazie najnowszych, innowacyjnych technologii w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr. Spółka angażuje się w rozwój inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji jako narzędzia bilansowania energii, wdraża kompleksowe programy w tym klastry energii służące lokalnemu i regionalnemu bezpieczeństwu energetycznemu.

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *